O projekcie

Nazwa projektu: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604"

Projekt realizowany w ramach poprawy podstawowego układu transportowego woj. warmińsko-mazurskiego.

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 545 i 604, zlokalizowany jest w województwie warmińsko - mazurskim, w powiecie nidzickim, na terenie miasta Nidzica.

Klasa techniczna, droga klasy „G”, obciążenie istniejące 80kN/oś, kategoria ruchu KR3. Pobocza gruntowe obustronne o średniej szerokości 0,8 – 1,0 m. Szerokość jezdni 7,00 do 8,00 m. Średnia szerokość korony drogi 13,00 m. Odwodnienie początkowego odcinka drogi poprzez rowy z obu stron jezdni, które obecnie są zarośnięte i zamulone oraz poprzez kanalizację deszczową. Początek rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 545 w zakresie opracowania 2 zlokalizowany jest za skrzyżowaniem z drogą krajową nr 7 (samo skrzyżowanie nie jest objęte opracowaniem). Koniec zakresu opracowania 2 znajduje się przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 604 w Nidzicy (samo skrzyżowanie nie jest objęte opracowaniem). 

Droga nr 545 łączy się z drogą krajową nr 7, która prowadzić będzie do aktualnie realizowanego węzła drogowego na S7 "Nidzica Północ". Inwestycja usprawni połączenie z siecią podstawową dróg TNT-T.

Cel główny programowy: promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej.

Cel szczegółowy: poprawa wewnętrznej dostępności transportowej woj. warmińsko-mazurskiego poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo-Nidzica z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604.

Cele realizacji projektu:

 1. Zapewnienie sprawnego połączenia komunikacyjnego w obszarze Nidzicy, realizowanego drogami wojewódzkimi 545 i 604. Zakłada wprowadzenie zmian poprzez rozbudowę i poprawę parametrów technicznych drogi odpowiednio do zapotrzebowania wynikającego z natężenia ruchu. Wpłynie to korzystnie na poprawę jakości systemu transportowego i jego rozwój, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ruch na drodze nr 545 na odcinku od drogi krajowej nr 7 w kierunku Nidzicy i dalej drogą 604 w kierunku Wielbarka zostanie usprawniony, przez co zmniejszy się peryferyzacja województwa, poprawi sie czas jazdy oraz łączność w obrębie regionalnej sieci drogowej. 
 2. Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników połączenia drogowego realizowanego drogami wojewódzkimi 545 i 604.Objęta projektem droga przebiega przez teren miejski, gdzie krzyżuje się z wieloma ulicami. Rozbudowa drogi i usprawnienie przejazdu skutkować będzie wzrostem prędkości ruchu . Tym samym pojawi się czynnik zwiększający ryzyko wypadków. Stąd wynika konieczność zapewnienia odpowiednich elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowa skrzyżowań na "małe ronda", poprawa ich czytelności, wydzielenie dodatkowych pasów ruchu i ciągów pieszo-rowerowych  pozwoli na maksymalne ograniczenie ryzyka wypadków.

Zakres prac w ramach projektu :

 1. Rozbudowa dw nr 545 na odcinku Działdowo-Nidzica na odcinku:
  1. odcinek od skrzyżowania z dk nr 7 (km 21+138) do skrzyżowania z dw nr 604 (km 22+624),
  2. odcinek od skrzyżowania z dw nr 604 (km 22+844) do wylotu z Nidzicy w kierunku Szczytna (km 24+259). 

Łączna długość odcinków wynosi 2,9 km.

Zakres prac obejmuje: przebudowę skrzyżowań , remont i wzmocnienie mostu, wykonanie dodatkowych pasów ruchu na skrzyżowaniach, wykonanie ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych, wykonanie zjazdów, przebudowa przepustów pod drogą i wykonanie przepustów pod zjazdami, wykonanie odwodnienia drogi, wykonanie oświetlenia, wzmocnienie istn., konstrukcji nawierzchni i podniesienie ich nośności, budowa zatok autobusowych, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów, przebudowa kolizji z infrastrukturą techniczną podziemną i nadziemną.

 1. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Traugutta, 1-go Maja i Słowackiego w ciągu dw nr 545 oraz skrzyżowania ulic Słowackiego i Mickiewicza w ciągu dw nr 604 w Nidzicy. (długość ok. 0,4 km).
  Zakres prac obejmuje: przebudowę istniejących skrzyżowań skanalizowanych 4-wlotowych na skrzyżowania "małe rondo", przebudowę chodników dla pieszych, budowa ścieżek rowerowych, przebudowa odcinków ulic  dochodzących do skrzyżowań, przebudowę kolizji infrastruktury technicznej.
 2. Rozbudowa dw nr 604 Nidzica - Wielbark na odcinku od km około 0+148 do km 4+258. Długość odcinka 4,11 km. 
  Zakres  prac obejmuje: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi, budowę chodników i ścieżki rowerowej do m. Robaczewo, budowę  zatok autobusowych (Nidzica, Robaczewo), budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, w tym przejść dla pieszych, przebudowę zjazdów, skrzyżowań, mostu, przepustów, budowa ronda, przebudowę kolizji infrastruktury technicznej.

Projektowane parametry dróg:

Zadanie inwestycyjne  pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604"  realizowane przez Województwo Warmińsko-Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich  jako Zamawiającego. Zadanie jest finansowane z Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Jest zgłoszone do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Wartość  Umowy z Wykonawcą robót wynosi:  24 188 490,18 zł netto,  29 751 842,92 zł brutto

Dokumentacja projektowa


M-1 Sytuacja


M-2 Rysunek
zestawieniowy


NINW-rys 2.1


NINW-rys 2.2


NINW-rys 2.3


NINW-rys 2.4


s-26


s-27


s-28

s-29

s-30

s-31

s-32

s-33

s-34

s-35