Finansowanie

W dniu 15 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę o dofinansowaniu Projektu pn.:  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Osi Priorytetowej 7, Działania 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie

Nr Projektu: RPWM.07.01.00-28-0004/16

Wartość całkowita Projektu:          36 285 513,55 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR:    28 856 014,70 PLN

Kwota zawarta w Umowie o Dofinansowanie obejmuje:

1. Rozbudowę DW nr 545 na odcinku Działdowo-Nidzica na odcinku od skrzyżowania z DK nr 7 (km 21+138) do skrzyżowania z dw nr 604 (km 22+624), oraz od skrzyżowania z dw nr 604 (km 22+844) do wylotu z Nidzicy w kierunku Szczytna (km 24+259),

2. Rozbudowę skrzyżowania ulic: Traugutta, 1-go Maja i Słowackiego w ciągu dw nr 545 oraz skrzyżowania ulic Słowackiego i Mickiewicza w ciągu dw nr 604 w Nidzicy

3. Rozbudowę dw nr 604 Nidzica - Wielbark na odcinku od km około 0+148 do km 4+258.

Zakres prac w ramach projektu przewiduje: przebudowę istniejących skrzyżowań skanalizowanych 4-wlotowych na skrzyżowania "małe rondo", przebudowę chodników dla pieszych, budowa ścieżek rowerowych, przebudowa odcinków ulic  dochodzących do skrzyżowań, remont i wzmocnienie mostu, wykonanie dodatkowych pasów ruchu na skrzyżowaniach, wykonanie ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych, wykonanie zjazdów, przebudowa przepustów pod drogą i wykonanie przepustów pod zjazdami, wykonanie odwodnienia drogi, wykonanie oświetlenia, wzmocnienie istn., konstrukcji nawierzchni i podniesienie ich nośności, budowa zatok autobusowych, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów, przebudowa kolizji z infrastrukturą techniczną podziemną i nadziemną.

Więcej informacji nt. inwestycji znajdą Państwo w zakładce „O Projekcie”